Centrumsgaden 48 Bov, 6330 Padborg, Tlf.: 73 76 84 35
Studerende
Vi modtager gerne studerende - såvel fra UCSyd, men også praktikanter i erhvervspraktik.

For de studerende fra UCSyd har vi følgende uddannelsesplan: 

Kontaktbesøg:
1. Præsentation af Børnehuset
2. Pædagogiske Læreplaner / uddannelsesplan samt
        - arbejdstider
        - ferie
3. Studerende fortæller om sig selv:
        - studiet på seminariet
        - tidligere praktikforløb
        - opgaveskrivning
4. Forventninger til hinanden
5. Underskrive uddannelseskontrakten

Tilstede : Studerende, vejleder, leder

Praktikstart:
Lære husets rytme at kende
Skabe kontakt til børn, forældre og personale
Præsentation ( opslag)

Øvelsespraktik:
Deltage i personalemøder
Lave iagttagelser
Deltage i aktiviteter
Evne at samarbejde
Lave mål/ delmål
Skabe kontakt til børnene
Indgå i konfliktløsning
Anvende faglitteratur
Skrive studiejournal / logbog

!. lønnet praktik
Lave mål / arbejde målrettet
Se sammenhæng mellem teori og praksis
Udvise situtationsfornemmelse
Planlægge og udføre aktiviteter
Lave iagttagelser og analysere dem
Give og modtage konstruktiv kritik
Læse og bruge faglitteratur
Deltage i relevante møder
Skrive studiejournal

2. lønnet praktik
Give og modtage feedback
Arbejde selvstændig
Faglig bevidsthed
Analysere vores pædagogiske metoder
Gøre rede for brug af faglitteratur
Analysere/ diskutere/ evaluere faglig viden
Fremsætte handlingsforslag ud fra iagttagelser

Vejledning:
Der planlægges 1- 2 vejledningstimer pr. uge
Der laves en fast dagsorden af den studerende
Referat tages af den studerende

Lederen deltager:
Kontaktbesøg
1. vejledningstime
Efter ca. 1 måned
Vejledning i de administrative opgaver
Gennemgang og vurdering af skriftlige opgaver
Midtvejsevaluering  / afsluttende evaluering

Møder
Stuemøder
Personalemøder ( mødepligt)
Andre relevante møder / samtaler
1 bestyrelsesmøde
Forældrearrangementer

Forventninger:
Selvstændig, fleksibel
Positiv overfor vores hverdag
Ærlighed / engagement i videreudviklingen af vores pædagogiske arbejde
Aktiv - at turde bruge sig overfor børn og voksne
Ideer / kritik
Komme med nyt fra seminariets teoretiske verden
Åben - nysgerrig- undrende overfor vores mål og kulturelle værdier

Straffeattest:
Aabenraa Kommune har besluttet, at der skal indhentes straffeattester på ansøgere/ praktikanter til arbejdet indenfor børn og ungeområdet.
Samtykkeerklæringen for indhentelse af straffeattesten fremsendes / udleveres ved kontaktbesøg.
Sidst opdateret 16. august 2018